OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Vi utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets regler. (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/)

Vi är medlemmar i Funkis (https://funkis.se/) och vi har för närvarande en certifierad funktionskontrollant genom KIWA. (https://www.kiwa.com/se/sv/) Vi utför OVK besiktningar i större delen av Skåne.

Om ni får anmärkningar på ert system så presenterar vi det för er på ett tydligt sätt så att beslut om vad som ska åtgärdas blir tydligt. Om ni önskar så kan vi åta oss ansvaret att åtgärda de brister som har påvisats. Vi ger då först en offert på de åtgärder som behövs enligt det protokoll som besiktningsmannen har skrivit. 

Varför behövs det OVK

Riksdagen och regeringen beslöt 1991 att inför regler om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Anledningen var att standarden på inomhusmiljön i många bostäder, skolor och andra lokaler var så undermålig. Du kan läsa regelverket kring OVK i Boverkets plan- och bygglag ( PBL) https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/

Det man kontrollerar är att ventilationen uppfyller de krav som ställs på byggnaden. Luftflödena ska överensstämma med de mål som sattes när huset byggdes. Ett vanligt fel till att en besiktning inte går igenom pga luftflödena inte räcker till, är att det är smuts i fläktar och kanaler. Ett annat fel är att man har byggt om inne i bostaden och ändrat köksfläkt eller flyttat ett kök t.ex.

 

Vems ansvar
Byggnadens ägare är den som ansvarar för att OVK besiktningar utförs i den omfattning som plan- och bygglagstiftningen anger. Det är också byggnadens ägare som ansvarar för att de anmärkningar som uppmärksammas vid en OVK-besiktning eller andra tillfällen åtgärdas snarast möjligt. Enligt plan- och bygglagen ska ventilationssystem hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål.
Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen förelägga ägaren åtgärder.

Hur ofta utförs OVK?
OVK besiktningar ska alltid utföras innan ventilationssystemet tas i bruk. Återkommande besiktningar utförs sedan med olika intervaller beroende på byggnadstyp, verksamhet och typ av ventilationssystem.

• En och tvåfamiljshus med till- och frånluft och/eller värmeåtervinning OVK-besiktigas vid nybyggnation.
• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av system ska OVK-besiktigas vart tredje år.
• Fastigheter med fläktstyrd till- och frånluft ska OVK-besiktigas vart tredje år.
• Fastigheter med enbart fläktstyrd frånluft eller självdrag ska OVK-besiktigas vart sjätte år.

Boverkets byggregler
Boverkets regler säger så här om ventilation: ”Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Ventilationseffektiviteten skall vara god.” Detta är huvudparagrafen om ventilation.

Övriga viktiga regler för bostäder är:
• Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea när rummen används.
• Uteluft till bostäder ska i första hand tillföras i rum eller del av rum för daglig samvaro och för sömn och vila.
• Återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma lägenhet och luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra frånluft från kök, hygienrum eller andra utrymmen med lägre krav på luftkvalitet.
• Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO

Andra tjänster

Boka tjänsten